Les presents Condicions Generals de Compra regulen l'ús del lloc web, www.sagratcorterrassa.com, del qual Colegio Sagrado Corazón de Terrassa és titular.

Els dominis www www.sagratcorterrassa.com amb tots els subdominis associats, pertanyen a Colegio Sagrado Corazón de Terrassa, NIF: R0800970F i domicili a Barcelona, carrer Pare Font, 42 i 152, 08223, Terrassa, Barcelona.

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 937862816, o enviant un correu electrònic a comandes@sagratcorterrassa.com

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d'aplicació, Sagrado Corazón de Terrassa informa:

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online www.sagratcorterrassa.com/shop, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.sagratcorterrassa.com.

En utilitzar el lloc web www.sagratcorterrassa.com/shop fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

COMANDES

El realitzar una comanda a www.sagratcorterrassa.com/shop equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.sagratcorterrassa.com/shop només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a www.sagratcorterrassa.com/shop El fer una comanda a través de www.sagratcorterrassa.com/shop garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament.

El lliurament dels encàrrecs el farà Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Terrassa pels seus propis mitjans o a través d'una agència de transport designada per la mateixa. Les comandes es lliuraran al mateix col.legi (C/Pare Font, 152).

 

La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari.

Sense perjudici de l'anterior, la societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús es compromet a lliurar els productes en perfecte estat al C/Pare Font, 152. Es pot sol·licitar el lliurament dels articles, a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

El període de lliurament serà a les 48h. Laborables des de la realització de la comanda.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d'enviament seleccionat.

Cada mètode d'enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s'aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d'ells és festa local o nacional.

El càlcul d'aquest termini està basat en diversos factors, incloent-hi l'adreça de destinació i la rapidesa amb la què puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per al seu enviament (el termini general d'enviament està indicat a la pàgina de detall de cada producte, amb caràcter informatiu, perquè puguis avaluar la rapidesa de l'enviament de la comanda).

PAGAMENT

La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús ofereix la possibilitat d'efectuar el pagament amb targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent i un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent. El sistema d'encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l'entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari/client de www.sagratcorterrassa.com pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de Colegio Sagrado Corazón de Jesús ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREUS, PAGAMENT I TERMINIS

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs). Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d'aplicació.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari 24 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic comandes@sagratcorterrassa.com.

La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.sagratcorterrassa.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal. O podeu enviar un correu electrònic comandes@sagratcorterrassa.com.

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l'Art 71 de la Ley 3/2014, de 27 de març, de modificació del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d’altres lleis complementaries, aprovat pel Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembre, confereix al Client el dret a la revocació ó “desistiment” de la comanda sol•licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús (mitjançant fax o correu electrònic dirigit a comandes@sagratcorterrassa.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s'exercirà sense penalitzacions de manera que Colegio Sagrado Corazón de Jesús procedirà al reintegrament de l'import total de la compra, incloent, si n'hi ha, les despeses d'enviament. Colegio Sagrado Corazón de Jesús ofereix la possibilitat de retornar qualsevol producte adquirit i lliurat a les botigues físiques. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet i en perfecte estat.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l'enviament: si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, el client ha de comunicar a Colegio Sagrado Corazón de Jesús (mitjançant fa o correu electrònic dirigits a comandes@sagratcorterrassa.com) en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

Aquest dret de desistiment no s'aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal www.sagratcorterrassa.com que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

 

RESPONSABILITAT

La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per Colegio Sagrado Corazón de Jesús o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web www.sagratcorterrassa.com als quals pugui accedir són propietat exclusiva de La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita de Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i La societat Colegio Sagrado Corazón de Jesús les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

Product added to wishlist
Product added to compare.